Ludwin 1g

Tel. 600-812-077

Get Adobe Flash player
 1. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU. PRZED WEJŚCIEM NA PLAC OBSŁUGA BĘDZIE SPRAWDZAĆ TEMPERATURĘ CIAŁA KLIENTÓW WCHODZĄCYCH NA PLAC. OSOBY MAJĄCE OBJAWY CHOROBY LUB Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5 STOPNI NIE BĘDĄ MOGŁY  WEJŚĆ NA PLAC.

 KAŻDY WCHODZĄCY MA OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK I UTRZYMYWANIA DYSTANSU WOBEC INNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACU.

 1. Plac Rozrywki JUMBO przeznaczony jest dla dzieci od 1,młodzieży i dorosłych  (do 6 roku życia dzieci pozostają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów)

 2. Plac Rozrywki JUMBO jest płatny. Ceny naliczane według zasady: opłata za pierwszą godzinę plus ewentualna dopłata za każde kolejne rozpoczęte 10 minut. Szczegółowy Koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na  placu zabaw.

 3. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Rozrywki JUMBO tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

 4. Rodzice/opiekunowie, w przypadku konieczności wejścia na urządzenia Placu Rozrywki JUMBO, zobowiązani są przed wejściem do zdjęcia obuwia. Wejście na urządzenia możliwe jest tylko w skarpetkach. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na urządzeń Placu Rozrywki JUMBO oraz bezpieczeństwem korzystających.

 5. Korzystający zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na urządzenia Placu. W strefie zabaw przebywają w skarpetkach.

 6. Użytkownicy placu zobowiązani są przestrzegać zasad bezpiecznego używania placu oraz nie zagrażać bezpieczeństwu współkorzystających, w przypadku stwierdzenia działania wbrew zasadom współużytkowania urządzeń obsługa placu może przerwać zabawę w Placu Rozrywki JUMBO bez zwrotu opłat.

 7. Samodzielnie można pozostawić dziecko, które ukończyło 8 lat – na własną odpowiedzialność. 

 8. Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie na placu, pracownicy dbają o jego bezpieczeństwo.

 9. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem w strefie zabaw. Jest wtedy całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.

 10. .Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują karnet, wstępu służący do kolekcjonowania wejść a w następstwie jednorazowego bezpłatnego wejścia do Placu Rozrywki JUMBO.  

 11. .Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Rozrywki JUMBO. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Rozrywki JUMBO.

 12. .Właściciel Plac Rozrywki JUMBO  nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Placu Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Rozrywki JUMBO.

 13. .Właściciel placu zabaw  nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu

 14. .Za rzeczy pozostawione na placu zabaw właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

 15. .W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź właścicielem Placu Rozrywki JUMBO.

 16. .Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren placu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Rozrywki JUMBO

 17. .Obsługa placu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Plac, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

ZABRANIA SIĘ PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ GROZIĆ UPADKIEM, URAZEM LUB INNYM USZCZERBKIEM DLA DZIECKA LUB JEGO RODZICA LUB OPIEKUNA, W TYM :

POPYCHANIA INNYCH DZIECI,

WRZUCANIA PIŁECZEK POD NOGI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PLACU,

WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW,

JEDZENIA, ŻUCIA GUM ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM,

WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE/ OGRODZENIE PLACU ZABAW – GROZI WYPADKIEM,

KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W SPOSÓB SPRZECZNY Z ICH PRZEZNACZENIEM.

WNOSZENIA NA TEREN PLACU ZABAW PRZEDMIOTÓW POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZRANIENIE, UKŁUCIE LUB INNY USZCZERBEK NA ZDROWIU,

WYNOSZENIA ZABAWEK Z PLACU ZABAW ORAZ WNOSZENIA SWOICH ZABAWEK NA TEREN PLACU ZABAW,

SKAKANIA NA ZJĘŻDZALNI-GROZI URAZEM,